När planeten har nått en varm brytpunkt

Minst sagt oroväckande påståenden presenteras i rapporten “The 10 Science ‘Must Knows’ on Climate Change” under FN:s klimatmöte i Bonn 2017 av ett nätverk klimatforskare. Risken för extrema väderförhållanden ökar. Kostnaderna för klimatförändringarna känns redan idag och kommer att öka. Stigande havsnivåer och försurning av havet är ett växande hot. Klimatförändringar och luftföroreningar skapar minskad säkerhet för mat och ökade hälsorisker, och det mänskliga trycket på planeten gör att den närmar sig en brytpunkt.

I samma rapport menar forskarna att jorden nu har gått in i en ny geologisk epok kallad Antropocen. Jordens klimat har länge varit stabilt, vilket inte längre är fallet. Nya epoken Antropocen innebär att jordens klimat förändras i allt snabbare takt som ett resultat av vår mänskliga påverkan. Bevisen varierar från stigande atmosfäriska koncentrationer av växthusgaser, försurning av hav, förlust av ozon, förlust av biologisk mångfald samt förändringar i vatten- kol- och kvävecykler.

Den generella bedömningen från vetenskapen

Det är inte bara dessa klimatforskare som ställer sig bakom hotet om klimatförändringarna – ett stort antal forskare menar på att den globala uppvärmningen har stora och ödesdigra konsekvenser för planeten och människorna. Det handlar inte bara om att det blir några grader varmare. Klimatsystemet är oerhört komplext och en global ökning av temperaturen får helt nya konsekvenser. Vetenskapen har en viktig roll i klimatarenan eftersom politiker tar stöd av den när de diskuterar miljöfrågor.

Uppfattningen om den globala uppvärmningen grundar sig i den vetenskapliga föreställningen om hur växthusgaser är avgörande för jordens stigande medeltemperatur och därigenom klimathotet. Växthuseffekten förekommer i en naturlig variation, men den mänskliga påverkan är den som har störst betydelse i klimatförändringarna. FN:s klimatpanel Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) släppte en rapport i september 2013 där man menade att forskare runtom i världen är mer övertygade än någonsin om att människan bidrar till den globala uppvärmningen.

De troligaste orsakerna till globala uppvärmningen

De troligaste orsakerna till klimatförändringarna är växthuseffekten och till följd den globala uppvärmningen. Förbränning av fossilbränslen ses som huvudorsaken till klimatförändringarna eftersom detta släpper ut koldioxid, vilket ökar medeltemperaturen på planeten. Temperaturstigningen sker genom att koldioxidutsläppen bildar ett extra lager i atmosfären som stänger in planetens värme, ungefär som att ett extra täcke lades på planeten. Man beräknar att 80 procent av den globala energiproduktionen utgörs av fossilbränslen som kol, olja och naturgas.

Ytterligare anledningar till den globala uppvärmningen sägs vara koldioxidutsläppen från skogsavverkning. När biobränslen, som ved, eldas släpps koldioxid ut. Mängden koldioxid i atmosfären ökar inte om det planteras nya träd som ersätter de nedhuggna träden, men problemet förvärras när jordens skogar avverkas utan att de ersätts. Även jordbruk är en faktor och det största växthusgasutsläppen står produktionen av animaliska livsmedel för. Energin, marken och fodret som går till underhåll samt metangaserna som idisslare rapar ut.

Konsekvenserna av en global uppvärmning

Numera är det säkert att människans utsläpp är anledningen till den globala uppvärmningen och klimatförändringarna. Konsekvenserna av den påskyndade växthuseffekten är stora. IPCC-rapporten från 2001 menar på att bland annat följande kommer att hända när jorden blir 4 grader varmare i medeltemperatur: havsytan höjs upp till en halvmeter under detta århundrade, vilket gör att många öar och städer kommer att försvinna. De försvinnande glaciärerna som smälter och orsakar den stigande havsnivån kommer att orsaka förändrade ekosystem.

Förändrade ekosystem gör försörjningsmöjligheterna svåra för människor i glaciärernas avrinningsområde och det är miljontals människor som befinner sig i dessa lågländer. Det gör även att havet försuras och att korallrev utrotas och därigenom 25 procent av havets arter. Temperaturhöjningen gör att vattentemperaturerna blir varmare och nya bakterier och sjukdomar bildas och sprids bland djur och människor. Extrema väderförhållanden är någonting som kommer bli allt vanligare, som till exempel orkaner med styrkor vi ännu inte har upplevt.

Klimatskeptiker och vetenskapen

Som alltid finns det en opposition inom ämnesområden och sakfrågor och det gör det även inom klimatfrågan. Klimatskeptiker menar ofta att forskning om klimatförändringar och globala uppvärmningen används som ett medel för opinionsbildning. Deras åsikter skiljer sig från att det inte har med mänsklig påverkan att göra till att den globala uppvärmningen och klimatförändringarna inte existerar. Klimatskeptiker ifrågasätter ofta koldioxidens betydelse för klimatförändringarna, vilket strider mot det vetenskapliga konsensus på området.

Klimatforskning om framtiden

FN:s klimatpanel IPCC har förutspått tänkbara scenarier för framtiden med klimatförändringarna i åtanke och det är en dyster läsning. Men jämsides dessa dystra förutsägelser finns det ändå hopp. Susan Solomon, en amerikansk klimatforskare, säger att det finns hopp för framtiden. Hon syftar då till hur ozonhålet över Antarktis som orsakades av freoner håller på att läka. Hon säger att världens politiker med gemensamma krafter lyckades stoppa tillverkningen av freoner och ozonhålet förväntas vara helt borta år 2060.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *