Hemsida

Global uppvärmning

Sedan 1950-talet har forskare observerat att temperaturen på jorden ökar. Det har den gjort under hela 1900-talet, under senare tid i högre grad än tidigare, och man vet att den kommer att fortsätta göra det i framtiden. Orsaken är mänsklig påverkan på jorden, i form av utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Temperaturer runtom på jordklotet varierar över tid, och både radikalt kyligare och varmare klimat har förekommit genom historien och i förhistorisk tid. När det kommer till den globala uppvärmningen, dock, menar man i regel den som har orsakats av människoartens utsläpp. Hur mycket varmare det kommer att bli, liksom vad detta kommer att få för exakta konsekvenser, är mycket svårt att förutse. Det beror på att så många faktorer spelar in, och saker rörande väder är alltid svåra att veta på förhand. Med mellan 1,1 grad och 6,4 grader tror man att medeltemperaturen kommer att höjas fram till 2100. Även om det är svårt att förutspå exakta temperaturer och effekter, är en sak säker: det kommer att ha förödande konsekvenser, för djur, natur, och människa. Vi har redan sett ökningar av extrema naturkatastrofer, och klimatforskare tror att dessa är relaterade till den globala uppvärmningen. Dessutom blir det varmare, det är det nog få som har missat, och sommaren 2018 är rekordvarm: juli har varit den varmaste på minst 260 år. Vi har anledning att vara oroliga – och att göra något åt saken.

Orsaker till den globala uppvärmningen

Vi har nämnt att människor släpper ut växthusgaser, och att detta är orsaken till redan inträffade och kommande temperaturhöjningar. Men varifrån kommer växthusgaserna? Sedan industrialiseringen har den globala medeltemperaturen stigit, vilket tyder på att det är något i produktionen som gör det. De allra största källorna till utsläppen kommer från köttindustrin, kolkraft och transporter, och allting drivs naturligtvis av den mänskliga överkonsumtionen. Så kallade fossila bränslen – kol, gas och olja – ger enormt mycket kraft när man eldar dem och frisläpper energin. Detta används för bilar, el, värme och produktion. När vi eldar dessa ämnen släpps det dessutom ut stora mängder koldioxid, som ökar på växthuseffekten och på så vis driver på den globala uppvärmningen. Växthuseffekten finns redan utan mänsklig påverkan, och gör så att solens strålar studsar mellan atmosfär och jordyta, vilket skapar värme och således livsmöjligheter på jorden. När vi släpper ut växthusgaser, lägger de sig som en hinna runt atmosfären, och därför kan många av de strålar som tar sig in inte ta sig ut igen. Och på så vis blir det varmare. Att vi hugger ned skogar är ytterligare en orsak till klimatförändringarna, eftersom träden har en förmåga att fånga upp koldioxid och förhindra att det kommer ut i atmosfären. Slutligen kommer stora delar av utsläppen från jordbruket. Dels på grund av de gödningsmedel vi använder, dels på grund av att korna bildar metangas och dels för de enorma mängder fossilt bränsle som används i verksamheten.

Vad ska vi göra åt saken?

Världens ledare har samlats flera gånger för att diskutera problemen och komma fram till internationella mål gällande den globala uppvärmningen. I Kyoto träffades man 1997, i Köpenhamn 2009 och 2015 träffades världsledarna för att komma överens om en plan för att förhindra de värsta konsekvenserna av den globala uppvärmningen. Man bestämde att temperaturhöjningen måste hållas under 2 grader. Detta skulle kräva en minskning av utsläppen med 70 % fram till 2050. Vad som måste förändras är egentligen ganska uppenbart; vi ser var problemen kommer ifrån, och det är således dessa områden som måste förändras. Jordbruket, transporten och elförsörjningen. Mindre självklart är hur dessa områden kan organiseras istället. Och hur det ska komma till skott. För det första finns det företag som tjänar enorma summor på det globala beroendet av fossila bränslen. Dessa företag vill inte förändra någonting, och de har en enorm ekonomisk och politisk makt. Dessutom måste stora delar av samhället byggas om för att rusta inför de ofrånkomligen kommande klimatförändringarna. För även om vi skulle avbryta alla utsläpp från och med nu, så skulle temperaturen fortsätta att höjas en lång tid framåt. Klimatförändringarna kommer nämligen långt efteråt, och de fenomen vi nu bevittnar är effekter av utsläpp som ägde rum för många år sedan. Vad som behövs är alltså både krisberedskap för att hantera de katastrofer som oundvikligen kommer att komma, och verktyg för att bygga om samhället i grunden till ett mer hållbart sådant.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *