Global klimatmodell

Vad man måste ta hänsyn till när man beräknar klimatet är att det inte respekterar några nationsgränser – klimatet är globalt. Speciellt är det de processer som påverkar oss som pågår i atmosfären som är viktiga att bevaka. Man använder då en så kallad global klimatmodell (GCM, global climate model, som också kan kallas global circulation model). Vad denna modell erbjuder är en global bild av klimatet på en höjd ovanför både vindar och moln. Dessa modeller är matematiska och räknas ut av mycket kraftfulla datorer. Eftersom det är enormt stora områden som ska beräknas, så är det också en motsvarande datorkapacitet som krävs för att kunna utföra studierna. I takt med att datortekniken utvecklas, kan man också göra mer detaljerade observationer, men detaljer på lokal nivå är fortfarande väldigt otydliga. Därför görs också regionala klimatmodeller för att komplettera bilden.

Vädret, och således klimatet, är en särskilt svår sak att beräkna. Detta beror på att det är så enormt många faktorer som spelar in i händelseförloppet. Vädersystem kan många gånger, på grund av detta, rentav definieras som kaos. Alla som har försökt att planera en utflykt med hjälp av en väderleksrapport vet detta. Det går helt enkelt inte att förutse vädret långt fram i tiden. Vad som krävs för att kunna förutse det framtida klimatet är inte bara beräkningar av det väder som har varit. Istället måste man tillämpa matematiska modeller, 3-dimensionella simulationer av såväl atmosfären som (bland annat) hav, is och sjöar. Det är med andra ord en mycket komplicerad matematisk modell, och den utvecklas hela tiden till det bättre. Eftersom det är ett område där antalet inblandade faktorer begränsar vad vi kan veta om det, är det också genom mer avancerad teknologi som vetandet kan ökas.

Vad kan en global klimatmodell göra och hur?

En global klimatmodell är till för att göra prognoser av det kommande klimatet. Vad som skiljer en global klimatmodell från en regional väderprognos är att den senare handlar om att förutspå väder under en viss tidpunkt på en viss plats, medan den förra beskriver medeltalet av ett klimat över en längre tid och på global nivå. Därför kan en global klimatmodell förutse generella trender över längre tidsperioder, men inte företeelser i vädret som är mer specifika. Genom att dela upp en 3-dimensionell simulering av atmosfären i rutor, kan detta genomföras. I dessa rutor beräknas sedan de olika faktorer som påverkar klimatet: rörelser, massa, energier och vatten. Med hjälp av beräkningar av dessa faktorer kan man förutse sådant som har med större trender i väderleken att göra: temperatur, nederbörd och annat. Det, i enkla ordalag, är vad en global klimatmodell gör.

Hur ser en global klimatmodell ut?

Vad en global klimatmodell framför allt används till, är att beräkna hur klimatet kommer att förändras i och med den globala uppvärmningen. Det finns flera anledningar till att undersöka detta, varav en av de viktigaste är att vara förberedd på förändringarna, för att kunna anpassa riskberedskap och infrastruktur utefter dem. Det gäller alltså att studera hur utsläppen av växthusgaser, och då framför allt koldioxid, påverkar vädret, och kan tänkas förändra den globala medeltemperaturen i framtiden. Det finns ett antal möjliga scenarier på hur utvecklingen kan ske, och det är FN:s klimatpanel IPCC som har utvecklat dessa. När man gör en beräkning med hjälp av en global klimatmodell, följer man i regel någon av dessa scenarier och utvecklar en möjlig prognos utefter beräkningarna i kombination med denna. De viktigaste resultaten av sådana beräkningar kan komma att vara avgörande för vår möjlighet att möta framtiden.

Sammanfattning

En global klimatmodell är alltså ett sätt att beräkna kommande klimatförändringar. Den består av en matematisk modell, som delar upp jorden upp till atmosfären ovan moln och vindar i rutnät, och därefter beräknar olika faktorer i dessa. Dessa faktorer rör sig om vatten, energi, rörelse och annat, och det är extremt komplexa förhållanden som ska beräknas, varför det hela tiden finns utrymma för tekniska förbättringar. Med hjälp av globala klimatmodeller och IPCC:s framtidsscenarier kan klimatologer göra förutsägelser som kan vara viktiga för en anpassning till kommande väderförhållanden. Det är en anpassning som måste ske, eftersom klimatförändringarna i en eller annan kvantitet redan är ett faktum. Eftersom atmosfären redan har fyllts med växthusgaser, och utökat den naturligt existerande växthuseffekten, så kommer den globala medeltemperaturen att höjas. Om utsläppen minskar drastiskt, så kan de allra värsta konsekvenserna av detta förebyggas, men det måste göras nu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *