Effekter av den globala uppvärmningen

Mänskligheten står inför en enorm utmaning, eller snarare en miljökatastrof, om inte världens utsläpp reduceras drastiskt. Fossila koldioxidutsläpp måste vara på noll innan år 2070. Redan idag drabbas världens befolkning av klimatförändringarna och allra värst drabbas de fattigare delarna av världen. I dagsläget har miljöpolitiken övergått till en rättvisefråga mellan fattig och rik. Faktum är att klimatförändringarna både skapar och ökar på den befintliga fattigdomen globalt. Världens regeringar sammanfattade klimatförändringarna i en rapport skapad av FN:s klimatpanel, vilken publicerades år 2014. I denna rapport är världens regeringar överens om att klimatförändringarna kan komma att leda till att fattigare länder minskar sin ekonomiska tillväxt, att fattigdomen kan öka, att flyktingvågor kan växa och att klimatförändringarna kan innebära förnyade “fattigdomsfällor” samt förstärka de existerande.

Globalt pekar statistiken på liknande data och fakta vad det gäller den globala uppvärmningen. Sedan industrialiseringen startade och kom igång på allvar under 1800-talets senare hälft har temperaturen på jorden ökat med cirka 1,1 grader. Ökar den globala uppvärmningen till 2,0 grader Celsius kommer detta att leda till allvarliga konsekvenser för människor, djur och natur. Enligt FN:s klimatpanel är maxgränsen 2,0 grader Celsius, vilket innebär att klimatförändringarna fortfarande kan vara hanterbara om vi stannar under denna maxgräns. Skulle mänskligheten inte klara av maxgränsen och låter de fossila bränslena höja den globala uppvärmningen så att den stiger uppemot 3,0 grader kommer konsekvenserna bli förödande. Kartor skulle behövas ritas om eftersom mindre öar helt skulle försvinna på grund av issmältningen och de höjda havsvattennivåerna.

Klimatmötet i Paris

Världens ekosystem skulle fungera bättre om den globala uppvärmningen fick ett drastiskt slut. Klimatkänsliga ekosystem, korallrev, Arktis och världens alla småöar är de första områdena att drabbas av den pågående globala uppvärmningen. Klimatmötet i Paris år 2015 beslutade att världens länder skall ha samma klimatmål; att inte överstiga 2.0 grader Celsius. Konsekvenserna av en högre global temperaturstegring vill världens länder inte se resultatet av. Mot denna bakgrund kom länderna överens om att målsättningen är att inte överstiga 1,5 graders global uppvärmning. I nuläget ligger den globala uppvärmningen på cirka 1,1 grader. De ger mänskligheten 0,4 grader tillgodo och därmed en enorm utmaning för världens länder! Den ständiga ökningen av flygtrafik, containerfartyg och lastbilstransporter för människors konsumtion – allt går idag på fossila bränslen.

Global uppvärmning – riskerna

De mest påtagliga riskerna vid en global uppvärmning är den enorma förlusten av vår planets biologiska mångfald. Stiger den globala uppvärmningen till 3.0 grader Celsius så kommer klimatförändringarna som medföljer få katastrofala konsekvenser. Översvämningar, smältande polarisar, ökning av tyfoner, extrema värmeböljor och extrem torka på vissa håll i världen är bara några bieffekter. Växter och djur kommer förlora sina naturliga levnadsmiljöer och därmed försvinna och utrotas. Redan idag är en del arter, växter och djur i riskzonen till att hotas av total utrotning. Största boven i klimatdramat är den moderna människan. Vår konsumtion av bränsle, varor och artiklar är alla anledningar till de klimatförändringar vi idag kan se. Samtidigt applåderas tillväxt, konsumtion och ekonomi fram av politiker över hela världen.

Konsekvenserna

Effekterna av den globala uppvärmningen kan vi redan skymta idag. Jordbruket har för mycket nederbörd på vissa håll emedan det på andra håll i världen råder extrem torka. Skördarna har ökat i vissa regioner, minskat i andra regioner – globalt är trenden att skördarna har minskat. Korallreven är drabbade av varmare havsvatten och försurningar. Korallreven utgör endast 1 % av totala havsytan och är mycket sårbara och känsliga för den pågående uppvärmningen av världshaven. Samtidigt är de livsnödvändiga för hela 25 % av världens olika fiskarter. Varmare världshav leder till att fiskebeståndet och marina organismer förflyttar mot de kallare polerna. Detta kommer resultera i att främmande fiskarter kommer att försöka etablera sig i en främmande marinmiljö som de inte är skapade för att vara i.

En varmare framtid

Världens polarisar smälter i en allt snabbare takt på grund av den globala uppvärmningen. År 2016 i november uppmätte man att det var hela 20 grader varmare än vad som är normalt för årstiden. Isbjörnar och sälarnas livsmiljö är starkt påverkad och hotad av den pågående issmältningen. Nu när större delar av Arktis isar försvinner kan fartyg ta sig fram och man ser en ökad exploatering av gruvor i polarområdet för att utvinna olja och gas. Förbränner vi människor jordens samtliga depåer av kol, olja och gas kommer den globala uppvärmningen att skapa en havsnivåhöjning på ca 50 meter eftersom polarisarna smälter. Detta skulle förstås få katastrofala följder för ett mycket stort antal människor och djur världen över.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *