Återkopplingar i klimatförändringar

Den globala uppvärmningen kommer att orsaka en högre frekvens av extremväder, och en större risk för naturkatastrofer; havsnivåerna kommer att höjas och öknarna förstoras. Det är några av de dystra framtidsutsikter som den globala uppvärmningen erbjuder. En faktor som såväl snabbar på som saktar ned klimatförändringar är så kallade återkopplingar, och dessa finns naturligt. De existerar vanligtvis samtidigt, och neutraliserar varandra, vilket gör att klimatet förblir relativt stabilt över tid. I och med de av människan orsakade klimatförändringarna är balansen dock rubbad. I grunden betyder återkoppling att en förändring i en viss kvantitet påverkar en annan, som i sin tur påverkar den första tillbaka. Det är den andra påverkan, av den andra kvantiteten på den första, som kallas återkoppling. Den kan öka eller minska klimatförändringen i fråga beroende på vad det är som sker. De mest relevanta återkopplingarna i vår tid är de som svarar på utsläppet av växthusgaser.

En av de absolut viktigaste positiva återkopplingarna (sådana återkopplingar som ökar den första tendensen) är att vattenångan i atmosfären ökar i kvantitet som ett resultat av att temperaturen stiger. Detta leder i sin tur till att det blir ännu varmare, eftersom fuktigare luft är att likställa med med koldioxid i atmosfären, det vill säga är att beskriva som en växthusgas. En annan betydelsefull positiv återkoppling är att isar och glaciärer smälter som ett resultat av att temperaturen stiger. Detta återkopplar på den första temperaturökningen med ytterligare sådan, eftersom jorden suger åt sig solljus i högre grad om inte isarna finns emellan. Och detta gör att klimatet blir ännu varmare. Som med allt som rör väder och klimat, är det otroligt svårt att beräkna vad som kommer att hända. Det är så många faktorer som spelar in. Men det finns saker som man i princip vet.

Negativa återkopplingar och klimatkänslighet

En typisk negativ återkoppling är molnbildning. Den går ut på att höjda temperaturer leder till mer avdunstat vatten, och således en större mängd moln. Eftersom molnen utgör ett lager mellan solen och jordytan, så kommer inte lika stor mängd av solens strålar att nå oss, och temperaturen kommer att lägga sig på en lägre nivå. Det finns en viss gas, dimetylsulfid, som potentiellt sett kan verka som en negativ feedback, tror vissa forskare. Det är en produkt av alger i haven, och tros kunna påverka molnbildningen, och på så vis också bidra till en avkylning av atmosfären. Klimatkänslighet är ett begrepp som beskriver effekten som extra utsläpp av koldioxid har på klimatet. Det är klimatkänsligheten som avgör hur hög höjning av medeltemperaturen som kommer att ske som en effekt av utsläppen av växthusgaser. Det finns vissa faktorer som påverkar detta mer än andra.

Tipping points

Tipping points är faktorer som fungerar som trösklar, och påverkar klimatet i en särskilt stor utsträckning. Detta med hjälp av bara en liten förändring av en viss kvantitet. En sådan tipping point som man känner till är metanhydrater som ligger lagrade i permafrosten. När det blir en varmare medeltemperatur på jorden så riskerar denna att smälta, och metanhydraterna att läcka ut. Detta, tror man, kan bidra till en mycket snabb förändring av klimatet. Permafrosten håller redan på att smälta, och man tror att det kan pågå ett visst utsläpp av metanhydrater redan. En annan sådan möjlig tröskeleffekt beror på att Grönlands glaciärer smälter, vilket skulle kunna leda till att golfströmmen helt slutade att röra på sig. Det skulle i så fall leda till den oväntade effekten av ett mycket kallare klimat i Norden. Det är dock såväl en omstridd teori, som svårberäknade förutsägelser.

Återverkningarnas komplexitet

Det är otroligt svårt att beräkna vädret, eftersom det är så mycket som spelar in – det definieras rentav som kaos enligt kaosteori, eftersom det är för många faktorer verksamma samtidigt för att det ska vara överblickbart. Det är därför som väderprognoser aldrig kan utsägas med säkerhet, och sämre ju längre fram i tiden det är. När det kommer till återkopplingar är det en extra svårighet som bidrar till förutsägelserna, och det är den mänskliga påverkan. Förutom utsläppen av växthusgaser har vi så kraftfullt och omfattande tagit jorden i besittning, att det knappt finns någon del av den som är lämnad outnyttjad. Och allting vi gör påverkar klimatet, eftersom allt hänger ihop, om vartannat. Positiva återkopplingar, det vill säga förstärkningar av en förändring genom förändringens effekt; negativa återkopplingar, det vill säga minskningar av en förändring som en följd av dess effekt. Allt påverkar varandra i ett mycket komplext nätverk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *